Tilbage til nyhedsarkiv  

Imprægneret Træ

Trykimprægneret træ 

 

Ny ordning for bortskaffelse af imprægneret træ træder i kraft pr. 1 . januar 2002

I henhold til lov om miljøbeskyttelse, skal alt imprægneret træ til almindelig bortskaffelse indsamles med henblik på midlertidig deponering på Fakse Losseplads. Langebæk Kommune har derfor vedtaget en ny indsamlingsordning, som medfører at alt imprægneret træ, som skal bortskaffes, afleveres på genbrugspladsen eller Fakse Losseplads.

Imprægneret træ til deponering omfatter alt træ som er behandlet med biologisk aktive stoffer ( kreosot, arsen, chrom, kobber, tin, bor og forskellige svampemidler), gennem tryk- eller vakuum imprægnering, såvel som overfladebehandling gennem påstrygning, sprøjtning eller neddypning. Herunder også jernbanesveller og telefonpæle.

Undtaget fra deponeringspligten er træ, som er behandlet med almindelig maling (alkyd og plast) og træolier (linolie).

Brugt træ som ikke indeholder kreosot og arsen kan genanvendes, dersom processen ikke bringer menneskers sundhed i fare eller skader miljøet. For genanvendelse af træ imprægneret med kreosot og arsen gælder særlige regler fastsat af Miljøstyrelsen, og der kræves en dispensation fra disse før lovlig genanvendelse kan finde sted.

Private skal aflevere imprægneret træ til bortskaffelse på genbrugspladsen, hvor en container til dette formål vil være opstillet.

Erhvervsdrivende som er tilmeldt genbrugspladsen kan benytte denne efter gældende regler.

Andre erhvervsdrivende kan benytte registreret transportør. Se liste over registrerede transportører på www.fasan.dk under "Affaldsguide". Virksomheder som selv transporterer imprægneret træ til deponering skal én gang om året fremsende en opgørelse til Langebæk Kommune over mængden der er bortskaffet i det foregående kalenderår.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Langebæk Kommune, Afd. For Teknik og Miljø på telefonnr 55 31 34 58.

 

Til toppen af siden